Zwroty i reklamacje

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1]   Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres firmy: Ul. Kopernika 12/1 10-510 Olsztyn Roman Rudowski podany w niniejszym Regulaminie. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru .

2. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta lub dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Rudowski Roman, Ul. Kopernika 12/1 10-510 Olsztyn

5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Reklamacje

1. Reklamacje należy składać telefonicznie pod numer: 534-898-989, listownie na adres: ul. Kopernika 12/1, 10-510 Olsztyn lub drogą elektroniczną na adres e - mail: sklep@chrzesniak.pl

2. Prosimy w zgłoszeniu reklamacyjnym opisać wadę rzeczy.

3. Dla przyspieszenia rozpoznania reklamacji prosimy również o dołączenie do reklamacji dowodu zakupu.

4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku konieczności wysłania rzeczy celem jej zbadania do eksperta, Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym fakcie Kupującego oraz przedstawia przewidywany termin uzyskania ekspertyzy. Przez rozpatrzenie reklamacji należy rozumieć możliwość zapoznania się Kupującego będącego konsumentem ze stanowiskiem przedsiębiorcy.

5. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę na podstawie przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w myśl postanowień § 9 Regulaminu. Uprawnienia przysługujące Kupującemu w związku z wadą rzeczy określono przede wszystkim w Regulaminie § 9 ust. 11 - 15.