SKLEP STACJONARNY OLSZTYN

Nasz sklep stacjonarny

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym CHRZEŚNIAK działającym pod adresem chrzesniak.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Definicje:

Sprzedawca, producent – to CHRZEŚNIAK Dawid Banaszek, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi Minister Gospodarki, ul. Kopernika 12/1, 10-510 Olsztyn, NIP:  7393402910, REGON: 281398111; e-mail: kontakt@chrzesniak.pl, telefon: 781-121-072

Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupu z rejestracją lub bez rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym. Kupującym będącym osobą fizyczną może zostać wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą  z przedsiębiorcą (Sprzedawcą w rozumieniu niniejszego regulaminu) czynności prawnej (np. zamówienie produktu w Sklepie Internetowym) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Sklep, serwis – to sklep internetowy CHRZEŚNIAK, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym chrzesniak.pl

Koszyk - element Sklepu Internetowego z listą towarów wybranych przez Kupującego celem dokonania zakupu (liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności).
Towary znajdujące się w Koszyku można z niego usunąć oraz dodawać nowe, w każdym momencie, przed zakończeniem składania Zamówienia;

Zamówienie - Wskazanie Sprzedawcy przez Kupującego produktów lub towarów, oferowanych w Sklepie, za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zamówienie zawiera całą zawartość Koszyka.

Towar, Towary lub Produkt, Produkty – oznacza artykuły odzieżowei akcesoria wyprodukowane lub dostarczone przez CHRZEŚNIAK do sprzedaży detalicznej oraz oznaczone znakami towarowymi CHRZEŚNIAK

Cena – to wartość Towaru umieszczona przy każdym Towarze na stronie internetowej chrzesniak.pl. Ceny podane są w PLN i zawierają podatek VAT (są cenami brutto), ale nie uwzględniają kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta

Dostawca – to firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą.

Koszt dostawy, wysyłki towaru – to koszt związany z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta między Sklepem, a miejscem wyznaczonym przez Klienta.

Zamówienie – to dyspozycja zakupu  Towaru lub Towarów złożona w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. W przypadku wystąpienia błędów na stronach Sklepu (takich jak błędne wyświetlenie dostępności, ceny itp.) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.

5. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego.

II. REJESTRACJA I WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ

1. Wypełnienie formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu, zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Sklepu.

2. Dane wymagane do wystawienia faktury VAT, Klient może wskazać w Zamówieniu, jeżeli wymagane przez Klienta jest wystawienie faktury VAT.

3. Składając Zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

III. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Złożenie Zamówienia na stronie Sklepu przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

2. Należność za Towar oraz Koszt dostawy Towaru mogą być regulowane przez Klienta, jedynie według poniższych możliwości:
– przelewem na rachunek bankowy;
– kartą kredytową przy płatnościach dokonywanych przez Internet;
Formy płatności mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami na stronie internetowej Sklepu (zgodnie z pkt. IV Regulaminu.).

3. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu:
– zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą;

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, gdy:
– nieprawidłowo wypełniony został formularz zamówienia,
– zamówienie złożone było z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
– gdy cena transakcji jest wynikiem oczywistej pomyłki Sprzedawcy lub błędu systemu

6. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, z możliwością tymczasowego zablokowania sprzedaży przez Sprzedającego

7. Z zastrzeżeniem ust. 9 Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub wystawioną na życzenie Klienta fakturą VAT. Faktura VAT jest wystawiana jedynie pod warunkiem prawidłowego uzupełnienia danych wymaganych przy składaniu Zamówienia.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty w wysokości Ceny sprzedaży Towaru zgodnie  z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

9. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

IV. DOSTAWA ZAMÓWIONEGO TOWARU

1. Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Towaru w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy.

2. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana w ciągu 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą.

3. Aktualny Koszt dostarczenia Towaru podany jest na stronie internetowej Sklepu.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia  w dostarczeniu przesyłki wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.

5. Wszystkie przesyłki są kontrolowane przez Sprzedawcę i pakowane przy pomocy kartonów i taśmy. Jeżeli do klienta dotrze przesyłka  z uszkodzonym kartonem lub taśmą wskazująca na ingerencję osób trzecich Klient powinien odmówić przyjęcia takiej przesyłki.

V. WYMIANA I ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU

1. Zgodnie z art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.) („Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2. Zwrotom nie podlega towar spersonalizowany oraz szyty na miarę i indywidualne zamówienie.

3. Zwracany Towar:
– powinien posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie dostarczone przez producenta,
– powinien być kompletny,
– posiadać wypisany formularz zwrotu (pobierz) wraz z paragonem
– nie może nosić śladów użytkowania.
Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, na zasadzie wskazanej w pkt. VI.1., zarówno Sprzedawca jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi  w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta.

6. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od klienta.

7. Zwroty prosimy kierować na adres: CHRZEŚNIAK Ul. Kopernika 12/1, 10-510 Olsztyn

VI. REKLAMACJA TOWARU

1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać Towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu na adres: CHRZEŚNIAK Ul. Kopernika 12/1, 10-510 Olsztyn

3. Klient powinien podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem, m.in. numer telefonu lub adres e-mail.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

1. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pośrednictwem formularza Rejestracji i oznaczenia w nim odpowiedniej opcji. Informacje te przekazywane mogą być klientowi min. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

4. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e – mail do CHRZEŚNIAK oraz na przetwarzanie przez sklep internetowy chrzesniak.pl oraz CHRZEŚNIAK danych osobowych Klienta w celu przesyłania wiadomości drogą elektroniczną (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest:
CHRZEŚNIAK Dawid Banaszek właściciel marki CHRZEŚNIAK z siedzibą w 10-510 Olsztyn, ul. Kopernika 12/1, NIP 7393402910, REGON 281398111

2. Celem zbierania danych jest: Realizacja i obsługa zamówień sklepu internetowego marki CHRZEŚNIAK, znajdującego się pod adresem chrzesniak.pl oraz związanych z tym działań marketingowych.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym marki CHRZEŚNIAK pod adresem chrzesniak.pl. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie Państwa zamówień.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane w dowolnym momencie.

2. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie wraz z ogłoszeniem go na stronie internetowej Sklepu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U.2003, Nr 119 poz. 1117 z późn. zm.). Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Sklepu Internetowego wyłącznie w celach informacyjnych.

Regulamin sklepu wchodzi w życie 25.02.2022 r.